team
E-TEC Power Management BV en E-TEC Power Services BV passen de nieuwste, energie besparende technologieën toe en streven naar een duurzame bedrijfsvoering. In een steeds bewuster wordende wereld, willen wij laten zien onze verantwoordelijkheid hiervoor te nemen.
Wij voeren onze werkzaamheden uit met aandacht voor mens en milieu. Ons streven is om onze prestaties op dit gebied de komende jaren nog verder te verbeteren. Meer over het duurzaamheidsbeleid van E-TEC, zie: Directieverklaring

In het kader van een aantoonbaar MVO beleid, heeft E-TEC inmiddels een stakeholder analyse uitgevoerd, zijn doelstellingen geformuleerd, is de CO2 Prestatieladder ingevuld en worden de voorbereiding getroffen voor certificering volgens MVO Prestatieladder Niveau 3. De borging hiervan wordt geïmplementeerd in ons aanwezige managementsysteem, waarin ook rapportage en communicatie over indicatoren wordt vastgelegd. Meer over MVO Prestatieladder, zie: MVO Prestatieladder

Uitgangspunt bij MVO is een balans tussen people, planet en profit. Onderstaand geven we hier kort een uitleg van.

People
E-TEC is goed voor zijn mensen en de samenleving om zich heen en zorgt voor een doorlopende ontwikkeling van zijn mensen. Naast een sociale werkgever te zijn voor de eigen medewerkers, steunt E-TEC jaarlijks een maatschappelijk onderwerp dat aansluit bij haar huidige visie op de markt en doelgroepen.
De afgelopen jaren is steeds een geldelijke bijdrage geleverd aan de gezondheidszorg / activiteiten voor gehandicapten. In 2012 zal de nadruk liggen op kankerbestrijding, mede omdat we dit op verschillende manieren van dichtbij hebben meegemaakt.

Planet
Binnen de eigen bedrijfsvoering neemt E-TEC haar verantwoordelijkheid met betrekking tot klimaat en duurzaamheid.Planet Hiervoor is o.a. de CO2 Prestatieladder ingevuld en wil E-TEC in 2012 een relatieve vermindering van 10% CO2-uitstoot realiseren ten opzichte van 2010. Zie voor details: www.co2reductieindebouw.nl
Daarnaast adviseert en stimuleert E-TEC zijn klanten om voor de meest duurzame oplossingen te kiezen, waarbij vooral gelet wordt op de verbetering van de PUE.

In samenwerking met opdrachtgevers en opdrachtnemers voorziet E-TEC zoveel mogelijk in de behoeften van de huidige generaties, zonder de mogelijkheden van toekomstige generaties om in hun behoeften te voorzien in het gedrang te brengen. Dit is duurzaamheid in de breedste zin van het woord. Oftewel het in de keten zoveel mogelijk beperken van nadelige gevolgen van onze activiteiten en bijdragen aan verbeteringen van sociale aspecten, arbeidsomstandigheden en veiligheid, gezondheid en milieu, zowel binnen onze organisatie als bij onze opdrachtnemers en zo mogelijk in de gehele keten.

Indien uw organisatie bovenstaande nastreeft en u ook bereid bent om onze Duurzaamheidsverklaring te ondertekenen, ga dan naar: Duurzaamheidsverklaring E-TEC

Profit
Volgens E-TEC is transparantie een voorwaarde voor duurzaam ondernemen en dit laten we onder anderePiggyBank zien in rapportages en verslagen. Voor meer over onze profit, zie: MVO Jaarverslag.

Voor uitgebreidere informatie over al onze doelstellingen, zie: Doelstellingen MVO